top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Avtalevilkår

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt.

For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning.

Kunden plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.

 

2. Tilbud og priser

Priser i tilbud til privatkunder er oppgitt inkl. mva.

Priser til bedriftskunder, borettslag og selskaper er oppgitt eks. mva. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser, herunder forbehold om endringer i innkjøpspriser og valutakurs. Priser og rabatter kan endres uten særskilt varsel.

Tjenester faktureres etter LÅS1 til enhver tid gjeldende standard timepriser.

Rabatter og priser som avviker fra LÅS1 standard betingelser må være skriftlig avtalt.

 

3. Leveringstid

Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt en bestilling er bekreftet av LÅS1 til varene er leveringsklare.

Bestillinger er bindende. Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av LÅS1, og eventuelle kostnader samt avbestillingsgebyr vil bli belastet kunden.

 

4. Frakt og forsikring

Varer leveres Ex. Works. Ved speditøroppdrag reguleres LÅS1 ansvar etter NSAB-2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser).

 

5. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser ved kjøp av varer er kontant ved levering/henting, dersom ikke avtale om kreditt er inngått.

Ved bestillinger med verdi over NOK [50.000] kan LÅS1 kreve forskuddsbetalt inntil 50 % ved bestilling. Ved spedisjonsoppdrag kan LÅS1 kreve forskuddsbetalt.

Ved kjøp av tjenester faktureres kunden basert på registrerte timer, med 14 dagers betalingsfrist, dersom ikke annet er avtalt.

Ved utstedelse av faktura kan LÅS1 kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste.

Ved forsinket betaling beregnes renter etter gjeldende satser. Purregebyr påløper etter gjeldende prisliste. Ved mislighold av en eller flere av LÅS1 fordringer, forfaller alle LÅS1 fordringer mot kunden straks til betaling.

 

6. Salgspant

LÅS1 har salgspant/eiendomsrett i leverte varer inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av LÅS1. Ved spedisjonsoppdrag gjelder i tillegg bestemmelsene om pant i NSAB-2000.

 

7. Produkt

Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som avviker fra gjeldende standard, er det kundens ansvar å spesifisere avvikene. For å være gyldige skal avvik skal godkjennes skriftlig av LÅS1, og da mot et pristillegg.

 

8. Reklamasjon

Kunden plikter å kontrollere mottatte varer innen tre virkedager etter mottak. Retur av varer kan bare skje ved reklamasjon og etter avtale med LÅS1, med påført ordre og faktura nummer.

LÅS1 er bare ansvarlig for mangel dersom Kjøperen har gitt skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg eller kunden burde ha oppdaget mangelen.

 

9. Ansvarsforhold

LÅS1 er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering som kjøper har ansvaret for, feil ved installasjon, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av varen og dens deler, eller bruk av ikke originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også nøkler og nøkkelemner.

LÅS1 svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader. LÅS1 ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til det vederlag som er betalt for varen/tjenesten.

 

10. Prosjektleveranser

Ved sammensatte leveranser (prosjektleveranser) til en verdi over NOK 500 000 gjelder i tillegg til disse betingelsene Norsk Standard 8415 «Alminnelige kontrakts bestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider», likevel slik at bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene skal ha forrang ved motstrid eller tolkningstvil.

I tillegg gjelder følgende vilkår:

Byggherren er ansvarlig for at alle nødvendige forberedende arbeider er utført i tide og innen eventuell avtalt frist og at LÅS1 har mottatt all nødvendig informasjon for å gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen. Ved forsinket levering som skyldes Byggherren, kan LÅS1 kreve betaling som om oppdraget var utført til avtalt tid, med tillegg av eventuelle kostnader som følge av forsinkelsen.

Kunden skal stille rom for sikker, midlertidig lagring av varene på/ved arbeidsstedet, og sikre at montør/inspektør får tilgang til vanlige bekvemmeligheter som spiserom og toalett.

 

11. Force Majeure

Hvis leveranser blir forhindret, forsinket eller forvansket som følge av krig, myndigheters inngrep, arbeidskonflikt, forsinket levering fra våre leverandører, opphør, brann, naturkatastrofer etc. eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er LÅS1 uten ansvar for følgene herav.

 

12. Tvister

For enhver tvist som måtte oppstå mellom partene om ytelser etter denne avtalen, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.

bottom of page